علوم ششم ورزش و نیرو 1

حجم فایل : 4.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 27
بنام خدا علوم ششم دبستان


نیرو:
هنگامی که جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن نیرو وارد می کنیم .

نیرو عاملی است که برای تغییر جهت حرکت تغییر شکل جسم حرکت جسم توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت جسم استفاده می شود اگر به یک جسم نیرو وارد شود لااقل یکی از مشخصه های جسم (مثلا سرعت) تغییر می کند می توان گفت:حرکت جسم هنگامی تغییر می کند که به آن نیرو وارد شود. نیرو جعبه نکته :
وارد کردن نیرو حتما موجب حرکت نمی شود اگر نیروهای وارد بر یک جسم ساکن یکدیگر را خنثی کنند (یعنی مساوی و در خلاف جهت یکدیگر به جسم وارد می شود جسم همچنان ساکن می ماند و حرکت نخواهد کرد.
سوال: نیرو را به چه واحدی اندازه گیری می کنند؟
1)متر 2)کیلومتر 3)نیوتن 4)ژول 50 نیوتن جعبه 50 نیوتن هر کمیت برداری دارای دو مشخصه است بزرگی جهت 20 100 50 بزرگی بردار اندازه و مقدار جهت بردار راستا و سمت کمیت های برداری را می توان با پیکان هایی نشان داد که طول آن ها اندازه ی آن کمیت را نشان می دهد.
نکته: اندازه نیرو را بر حسب واحد نیوتن بیان می کنند. 50 نیوتن این دو نیرو به جسم وارد می شوند در نتیجه یکدیگر را خنثی نمی کنند.
هم زمان تولیدمی شوند و هم زمان از بین می روند یا هر دو هستند یا هیچکدام نیستند .
به مثال های زیر با دقت توجه نمایید در تمام موارد اندازه نیروی کنش با نیروی واکنش برابر است (طبق قانون سوم نیوتن) نیروی کنش توسط شخص به اتومبیل وارد می شود.
نیروی واکنش توسط اتومبیل در خلاف جهت به شخص وارد می شود. سوال:
در کدام گزینه نیروی خالص کمتری مشاهده می شود؟ (واحد اندازه گیری نیرو نیوتن است که با نشان داده می شود.)
1) 3)
2) 4) سوال:
جسمی که در حال حاضر هیچ نیرویی به آن وارد نمی شود...............

1)حتما ساکن است. 2)حتما در حال حرکت است.
3)حتما در حال تعادل است 4)هر لحظه سرعتش در حال کاهش است حرکت جسم هنگامی تغییر می کند که به آن نیرو وارد شود.
نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند ولی ما نمی توانیم آن را ببینیم اما می توانیم اثر آن را بر روی اجسام یا مشاهده و یا احساس کنیم.
نیروها به دوسته ی تماسی و غیر تماسی تقسیم بندی شده اند:
نیروهای تماسی: در هنگام تماس مستقیم اجسام با یکدیگر به وجود می آید
مانند: نیروی اصطحکاک، نیروی تکیه گاه، نیروی بالابری هواپیما
نیروهای غیرتماسی: بدون تماس فیزیکی بین اجسام به وجود می آ...